Mécanisme d'embrayage Kubota B5000, B5001, B6000, B6001, B7000, B7001, B1-10 

Mécanisme kubota à doigts
189,00 €

Description

Mécanisme d'embrayage à doigts pour micro tracteur Kubota B4200, B5000, B5001, B5100, B6000, B6001, B7000, B6100, B7100, B7001, L200, L210, L1500, B1-10